To the Dutch Royals: On How Illegal Migrants Get from Africa to Holland Without Ever Getting Checked

https://1drv.ms/b/s!Al4sCEk6vevMnRHoxC4Ckq3DSPy3

https://1drv.ms/b/s!Al4sCEk6vevMnRHoxC4Ckq3DSPy3

Download pdf file 

For English see further below

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander,
Hare Majesteit Koningin Máxima,Eerst en vooral wens ik aan de ganse Nederlandse koninklijke familie een zalige Kerst toe.  Ik ben een Moslima uit Marokko en ik geniet graag mee met Kerstmis want uiteindelijk is het de verjaardag van onze profeet Issa Ibn Merriem.

In bijlage vindt u een brief voor een onderzoek in te stellen in de context van de regularisering van illegale migranten in Nederland, en in het kader van internationale misdaad en de financiering hiervan.  Het betreft de verzwakking van toevoer van fondsen voor onder meer het terrorisme.  Het dossier is uitgebreid en graag wil ik uw aandacht trekken op twee Nederlanders : de heer Mahjoub Inerhmi en mevrouw Ina Valstar.

Lees hier de samenvatting


De heer Inerhmi woont in Arnhem.  Hij is een Marokkaan en hij heeft genoten van een regularisatiecampagne in Nederland.  Dat was ruim genomen tussen 1998 en 2004.   Hij is ondertussen een Nederlander geworden en hij heeft twee gezonde kinderen.  

Hij was eerst naar België gekomen met een visum dat geleid heeft tot zijn arrestatie bij zijn aankomst aan de luchthaven in Zaventem eind 1991 of eind 1992.  Bij afloop van het visum werd hij illegaal naar Nederland gebracht, waarschijnlijk door de bende die voor het visum gezorgd had. Misschien gaat het over een vervalsing.  Heeft hij ooit aangegeven aan de Nederlandse Staat dat hij eerst in België was aangekomen ?  Zo niet, waarom ?

Ik heb dat bewijs nodig om aan te tonen aan de Belgische Staat dat ik geen enkele verantwoordelijkheid draag in de vervalsing van visas, paspoorten, schijnhuwelijken en illegale migratie waarvan ik beschuldigd werd eind 1990.  Het heeft me geld gekost en een toekomst die ik nooit zal realiseren. 


Mevrouw Ina Valstar heeft hierin een rol gespeeld in het overbrengen van de heer Inerhmi naar België en Nederland. U vindt meer uitgebreide informatie in de elektronische brief.  Over haar heb ik vernomen dat ze al jaren gezocht wordt door de Nederlandse politie voor de moord van twee minderjarigen in het milieu van de prostitutie.  Ze was in 1983 uit Nederland gevlucht.

Mag ik u vriendelijk uitnodigen om de verdere details te vinden in de bijgesloten brief en in de korte samenvatting hieronder.  

Gelieve contact op te nemen indien u vragen wil stellen of voor meer details.

Ik sta steeds tot uw dienst, Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koniging Maxima.

Met de meeste hoogachting

Naima MoualiPresident of the United Chamber of Commerce and Industry.

synopsis 


ENGLISH VERSION 

His Majesty King Willem-Alexander,
Her 
Majesty Queen Máxima,

First of all I wish a Merry Christmas to the entire Dutch royal family. I am a Muslima from Morocco and I enjoy Christmas too because ultimately it is the birthday of our Prophet Issa Ibn Merriem.

Enclosed you will find a letter with the request to investigate the regularization of illegal migrants in the Netherlands, in the context of the international crime and the financing of it. The aim is to weaken the supply of funds to crimes including terrorism. My letter is extensive and I would like to draw your attention to two Dutch people : Mr. Mahjoub Inerhmi and Ms Ina Valstar.


Mr Inerhmi lives in Arnhem. He is a Moroccan and he benefited from a regularization campaign in the Netherlands which took place between 1998 and 2004. He has become a Dutch now and he has two healthy children.

He first came to Belgium with a visa which led to his arrest on his arrival at the airport in Zaventem (Brussels Airport)  end of 1991 or the end of 1992.  Upon expiry of the visa he was brought illegally to the Netherlands, probably by the same gang who ensured his entry visa previously. Perhaps it is a forgery. Has he ever indicated to the Dutch authorities that he had first arrived in Belgium? If not, why?

I need this evidence to demonstrate to the Belgian government that I bear no responsibility in the falsification of visas, passports, white marriages and illegal migration of which I was accused at the end of 1990.  It cost me money and a future that I will never realize.


Ms Ina Valstar played a role in the transfer of Mr Inerhmi to Belgium and to the Netherlands. You will find more detailed information in the electronic letter. About her I was informed that she has been wanted for years by the Dutch police for the murder of two minors in the milieu of prostitution. She fled from the Netherlands in 1983.

May I kindly invite you to find further details in the enclosed letter and in the summary below.

Please contact me if you want to ask questions or for more details.

I am at your service, Majesties King Willem-Alexander and Queen Maxima.

Yours faithfully,

Naima MoualiPresident of the United Chamber of Commerce and Industry

Synopsys / samenvatting : Zou dit zijn laatste Kerst zijn ?


Advertisements