Bij gebrek aan geld worden Belgische (nep)papieren beloofd om de haat te financieren

a witch like genoba

EnglishfrançaisNederlands – español

 

Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde
Koninklijk Paleis
Brederode Straat 16
1000 Brussel

kopie :

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI en Hare Koninklijke Hoogheid Princess Lalla Salma van Marokko

Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg en Hare Koninklijke Hoogheid Groothertogin Marie Teresa van Luxemburg

 

Doornik, maandag 25 november 2019

aanhef majesteiten BE

Ik heb de eer om mijn open brief met u te delen aan Zijne Excellentie Mohamed Ould Ghazouani, de president van Mauritanië, betreffende mevrouw Geinoba Tal, een Mauritaanse vluchtelinge in het Asielzoekerscentrum van La Croix-Rouge de Belgique in Doornik.

De brief heeft als doel:

  • informatie te krijgen over het verleden van mevrouw Tal in Mauritanië,
  • mijn vermoedens van corruptie in het kader van het verkrijgen van Belgische documenten op voorwaarde dat mevrouw Tal een misdrijf of onrechtvaardigheid begaat, en
  • De mogelijke link die mevrouw Tal met Hare Hoogheid Prinses Jacqueline de Croÿ kan hebben.

De brief is gepubliceerd op Medium in het Engels en ik heb een samenvatting in het Frans voorbereid met het belangrijkste deel van de boodschap, alstublieft, Uwe Majesteiten:

 

Een van mijn kamergenoten in het asielzoekerscentrum komt uit Burkina Faso, en haar naam is Selimata. Ze is vreselijk ziek sinds maandag 18 november 2019. La Croix-Rouge de Belgique gebruikt geen enkele arts, zelfs niet om naar de longen te luisteren. Haar toestand verbetert niet veel.

De echte oorzaak is Miss Geinoba Tal uit Mauritanië, één van de kamergenoten die ‘s nachts het raam open wil houden, en die ook de verwarming uitschakelt, waardoor onze kamer aanvoelt als een koelruimte zoals die welke bakkers gebruiken om bruidstaarten te bewaren of zoals een mortuarium.

De blootstelling aan een koude tocht duurt een hele nacht of lange uren en dat is wat Selimata erg ziek maakte, maar zij is de enige die weigert het verband te leggen tussen het raam en haar verslechterende toestand.   Ze ontkende zelfs dat het raam ‘s nachts open blijft tijdens een onderzoek door twee medewerkers van La Croix-Rouge de Belgique.

Het is echter deze ontkenning die mij doet vermoeden dat het waarschijnlijk over een samenzwering gaat die wordt geleid door een heimelijke persoon die zich achter de asielzoekers schuilhoudt.  Het kan zijn dat er papieren beloofd werden aan Selimata, als ze meewerkt, zoals het ontkennen dat ze iets gezien heeft in de kamer, en zelfs als het haar gezondheid kost.

 

De allereerste persoon die klaagde over het open raam was Muna uit Somalië, meer dan een maand geleden, in oktober, toen het koud begon te worden.  Ze is diabetisch en er was een nacht dat haar lichaam de lage temperaturen niet aankon. Ze klaagde specifiek over Miss Geinoba Tal. Ze was met verlof vorige week, toen iedereen in onze kamer erg ziek werd.

 

De tweede persoon met temperatuurproblemen was een zwangere Senegalese vrouw. Ze heet ook Geinoba. Toen ik waarschuwde dat ze haar baby dreigde te verliezen, haastte de Senegalese vrouw zich meteen naar een medische kamer “zoals gepland”. Het open raam werd echter niet gebruikt als excuus om onze kamer te verlaten, en zo miste iedereen het doel voor ogen en dat is het raam en de criminele houding van Geinoba Tal. Het vertrek van deze Senegalese vrouw uit onze kamer was echter een verrassing, want het komt direct na de klacht van Muna.

 

Een derde geval is in aankomst.  Dit is Maryam uit Somalië, wiens hoofd het dichtst bij het open raam staat. Ze slaapt boven mevrouw Tal, in een stapelbed.

 

Soms begin ik me af te vragen of terrorisme de verklaring is voor Geinoba om ‘s nachts het raam te openen. De kou is een sluipmoordenaar zonder dader. Dit doet me denken aan mijn ervaring van vorig jaar aan de Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen.

De andere reden waarom ik denk dat het terrorisme de drijfveer is, is dat ik me vragen stel over hoe ze op Belgisch grondgebied geraakt is.  Hoe wist ze naar welk land ze moest vluchten, als ze haar hele leven in Mauritanië heeft gewoond? Hoe wist ze van tevoren dat ze een toevluchtsoord en bescherming in België zou vinden?   Zou België een land kunnen zijn dat misschien de criminelen verbergt die alle Arabische en islamitische landen zoeken?

Ze vertelde me dat ze gebruik maakte van het opvangcentrum in Brussel en dat er een vrouw genaamd Jacqueline de Croÿ haar in contact bracht met het OCMW in Brussel.  Daar heeft een maatschappelijk werkster haar asielaanvraag opgesteld. Ze werd vervolgens rechtstreeks naar het asielcentrum van La Croix-Rouge de Belgique in Doornik gestuurd, blijkbaar zonder ooit naar Fedasil te gaan, begrijp ik. Ze zou een oranje pas hebben en dat zou de reden kunnen zijn waarom ze eerder naar Doornik zou zijn gestuurd.

Het lijkt erop dat ze het systeem op de een of andere manier heeft doorbroken en in de zes en een halve maand dat ik een kamer met haar deelde, heb ik haar nog nooit horen praten over een interview voor haar asielaanvraag. Ze heeft nooit een dag vrij genomen, zelfs niet voor één dag naar een andere stad trekken bijvoorbeeld. Ze vermijdt van zich te ver weg van het asiel centrum te begeven.

Dit gedrag komt overeen met de beschrijving van de asielzoekers van twee voormalige leden van DAESH, die in Irak mensen hebben vermoord, zeiden ze, omdat ze video’s van hen in actie te zien hebben gekregen. Ik kon de mannen niet vinden omdat ze naar verluidt nooit hun kamer verlaten. Dit is de bijzonderheid die overeenkomt met het geval Geinoba.

Geinoba is totaal stil over haar verleden. Het enige wat ik haar hoorde zeggen was dat ze in een verantwoordelijke positie was, dat ze veel geld verdiende en dat ze zeer gewaardeerd werd door haar management. Ze zei niet wat haar beroep was.

Ze antwoordde niet op mijn vraag waarom ze haar land verliet als alles zo vlot verliep?

Er is nog steeds een kans dat er Belgische papieren aan Geinoba werden beloofd als ze haar kamergenoten doodvriest. In dit geval denk ik dat het de uitwijzing is die haar te wachten staat.

Aangezien ik verwacht dat ze liegen of ontkennen dat het raam open staat en dat de assistenten, vooral die van La Croix-Rouge de Belgique, onervaren zijn met dit soort venijn, neem ik de meest radicale beslissing, namelijk de aanwezigheid van mevrouw Geinoba Tal in België te melden aan de autoriteiten van haar land.  Zo werk ik met alle asielzoekers die mij in de weg staan en met alle marionetten van Hare Hoogheid Jacqueline de Croÿ.

Ik vraag de Mauritaanse regering om informatie over Miss Geinoba Tal te verstrekken aan de Belgische federale politie, Interpol,  de CIA, de FBI, maar ook aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, gezien haar vermoedelijke band met een genocidaire. Als zij het voorwerp is van een arrestatiebevel van de Mauritaanse rechtbanken, laat haar dan onmiddellijk arresteren en deporteren. Zo zou ik haar graag uit mijn kamer zien vertrokken, alleen al vanwege een stom raam dat ze besloot open te houden. Ze had het dicht moeten houden.  Dat is wat ik doe met mensen die niet om de gezondheid van anderen geven. Ik geef ook niet om hen.

 

De zaak Geinoba Tal – hoe klein ook – mag niet worden afgewezen door de gerechtelijke autoriteiten.  Het is de schakel tussen het asielcentrum van la Croix-Rouge de Belgique, Hare Hoogheid Prinses Jacqueline de Croy en haar soldaten in alle landen van de wereld.

Ik wil Zijne Excellentie Ghazouani, de president van Mauritanië, bedanken voor alle hulp die hij ons kan geven.

Lang leve Mauritanië en een zeer lang en vruchtbaar leven.

 

Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde, het is met nederigheid, met dank en met al mijn respect dat ik uw aandacht vraag voor dit dossier

​Lang leve de Koning van België, Lang leve de Koningin van België.

my signature

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
e-mail: nmouali@firemail.de
Phone:+ 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98

En l’absence d’argent, de (faux) papiers belges sont promis pour financer la haine

a witch like genoba

EnglishfrançaisNederlands – español

 

Leurs Majestés le Roi Philippe et la Reine Mathilde
Palais Royal
Rue Brederode 16
1000 Bruxelles

copie :

Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc et Son Altesse Royale Princesse Lalla Salma

Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg et Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Marie Teresa de Luxembourg

 

Tournai, lundi le 25 novembre 2019

souverains belges

J’ai l’honneur de partager avec vous ma lettre ouverte à Son Excellence Mohamed Ould Ghazouani, le Président de Mauritanie, concernant madame Geinoba Tal, une réfugiée mauritanienne au centre de demandeurs d’asile de La Croix-Rouge de Belgique à Tournai.

La lettre vise :

  • des informations sur le passé de madame Tal en Mauritanie,
  • mes soupçons de corruption de Mme Tal pour obtenir des papiers belges sous condition de commettre un crime ou une injustice,  et
  • son lien possible avec Son Altesse la Princesse Jacqueline de Croÿ.

La lettre a été publiée sur Medium en langue anglaise et j’ai préparé un résumé en français avec l’essentiel du message, je vous prie Vos Majestés:

 

Une de mes colocataires au centre d’asile vient du Burkina Faso, et elle s’appelle Selimata. Elle est terriblement malade depuis le lundi 18 novembre 2019. Le bureau médical de la Croix-Rouge de Belgique ne fait appel à aucun médecin, pas même pour écouter les poumons. Son état ne s’améliore guère.

La vraie cause en est Mlle Geinoba Tal de Mauritanie, une des colocataires qui veut garder la fenêtre ouverte pendant la nuit, et elle veut aussi garder le chauffage éteint, ce qui fait que notre chambre se sent comme un réfrigérateur.une chambre froide comme celle que les boulangers utilisent pour conserver les gâteaux de mariage ou comme une morgue.

 

L’exposition à un courant d’air froid dure une nuit entière ou de longues heures et c’est ce qui a rendu Salimata très malade, mais elle est la seule qui refuse de faire le lien entre la fenêtre et son état dégradant.   Elle a même nié que la fenêtre reste ouverte pendant la nuit, lors d’une enquête de deux assistants de la Croix-Rouge.

Or, c’est ce déni qui m’amène à penser qu’il s’agit d’une conspiration menée par quelqu’un qui se cache. Il se peut que des papiers aient été promis à Selimata, si elle coopère, par exemple en niant avoir vu quelque chose dans la pièce, et même si cela lui coûte sa santé.

 

La toute première personne qui s’est plainte au sujet de la fenêtre ouverte était Muna de Somalie, il y a plus d’un mois, en octobre quand il a commencé à faire froid.  Elle est diabétique et il y a eu une nuit où son corps n’a pas pu supporter les basses températures. Elle s’est plainte spécifiquement de Mlle Geinoba Tal. Elle était en congé pendant que se déroulait l’hécatombe des malades dans notre chambre, la semaine dernière.

 

La deuxième personne qui a eu des problèmes de température est une femme sénégalaise enceinte. Elle s’appelle aussi Geinoba. Quand j’ai prévenu qu’elle risquait de perdre son bébé, la Sénégalaise a immédiatement précipité son départ vers une salle médicale “comme cela était de toute façon prévu”. La fenêtre ouverte n’a pas été utilisé comme prémisse pour quitter notre chambre, et c’est ainsi que tout le monde a manqué la cible qui est cette fenêtre et l’attitude criminelle de Geinoba Tal. Cependant, son le départ de la Sénégalaise était une surprise, car cela intervient immédiatement après la plainte de Muna. 

 

Une troisième affaire est en cours. Il s’agit de Maryam de Somalie dont la tête est la plus proche de la fenêtre ouverte. Elle dort au-dessu de madame Tal, dans un lit superposé. 

 

Parfois, je commence à me demander si le terrorisme est l’explication pour Geinoba d’ouvrir la fenêtre la nuit. Le froid est un tueur silencieux sans meurtrier. Cela me rappelle mon expérience de l’année dernière à l’Universitaire Ziekenhuis Antwerpen.

L’autre raison pour laquelle je pense que si le terrorisme est son mobile, c’est que je doute de son entrée en Belgique.  Comment a-t-elle su vers quel pays courir, si elle a vécu en Mauritanie toute sa vie? Comment savait-elle à l’avance qu’elle trouverait refuge et protection en Belgique?   La Belgique pourrait-elle être un pays qui cache peut-être les criminels que tous les pays arabes et musulmans recherchent?

Elle m’a raconté qu’elle utilisait le centre de nuit à Bruxelles et il y avait une femme nommée Jacqueline de Croÿ qui l’avait mise en relation avec le CPAS de Bruxelles où une assistante sociale a préparé son dossier d’asile. Elle a ensuite été envoyée directement au centre d’asile de la Croix-Rouge à Tournai, apparemment sans jamais passer par Fedasil, ai-je compris. Elle aurait une carte orange, et ce pourrait être la raison pour laquelle elle serait plutôt envoyée à Tournai.

On dirait qu’elle a déjoué le système d’une façon ou d’une autre, et au cours des six mois et demi où je partageais une chambre avec elle, je ne l’ai jamais entendue parler d’aller à une entrevue pour sa demande d’asile, jusqu’ici. Elle n’a jamais pris de congé, pas même pour un jour. Elle évite de s’éloigner trop du centre.

Son comportement correspond à la description que les demandeurs d’asile m’ont faite de deux anciens membres de DAESH, qui ont tué des personnes en Irak, disaient-ils, parce qu’on leur a montré des vidéos d’eux en action. Je n’ai pas pu localiser les hommes parce qu’ils ne quittent jamais leur chambre. C’est la particularité qui correspond à Geinoba.

 

Geinoba est totalement silencieuse sur son passé. La seule chose que je l’ai entendue dire, c’est qu’elle occupait un poste responsable, qu’elle gagnait beaucoup d’argent et qu’elle était très appréciée par sa direction. Elle n’a pas dit quelle était sa profession.

Elle n’a pas répondu à ma question pourquoi elle a quitté son pays si tout se passait comme sur des roulettes?  

 

Il y a toujours une chance qu’on ait promis à Geinoba des papiers belges si elle congèle ses colocataires à mort. Dans ce cas, je pense que c’est l’expulsion qui l’attend.

 

Puisque je m’attends à qu’ils vont mentir ou nier que la fenêtre est ouverte, et que les assistants surtout de la Croix-Rouge de Belgique sont inexpérimentés dans ce genre de venin, je prends la décision la plus radicale, qui est de signaler sa présence en Belgique aux autorités dans son pays.  C’est ainsi que je travaille avec tous les demandeurs d’asile qui se dressent sur mon chemin et avec toutes les marionnettes de Son Altesse Jacqueline de Croÿ.  

  

Je demande au gouvernement mauritanien de fournir des informations sur Mlle Geinoba Tal à la Police Fédérale Belge, à Interpol, à la CIA, au FBI, mais aussi à la Cour pénale internationale à La Haye, vu son rapport probable avec une génocidaire. Si elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt par la justice mauritanienne, faites-la arrêter et déporter immédiatement. C’est ainsi que j’aimerais la voir sortir de ma chambre, juste à cause d’une fenêtre stupide qu’elle a décidé de garder ouverte. Elle aurait dû la fermer.  C’est ce que je fais avec les gens qui ne se soucient pas de la santé des autres. Je m’en fous aussi d’eux. 

 

Le dossier Geinoba Tal – aussi petit soit-il – ne doit pas être rejeté par les autorités judiciaires.  Il assure le lien entre le centre d’asile de la Croix-Rouge, Son Altesse la Princesse Jacqueline de Croy et ses soldats dans tous les pays du monde. 

 

Je remercie infiniment, Son Excellence Ghazouani, le le Président de Mauritanie, pour toute l’aide qu’il peut nous apporter.

Longue vie à la Mauritanie et une très longue et fructueuse vie 

 

Je vous prie d’agréer, Majestés le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique, l’expression de mon profond respect.

​Vive le Roi de Belgique, Vive la Reine de Belgique.

my signature

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
e-mail: nmouali@firemail.de
Phone:+ 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98

Admire the Worldwide UNICEF Program in Belgium, in Partnership with la Croix-Rouge de Belgique

Unicef and Red Cross Belgium at Plopsaland

Yesterday I went to check with some parents what they think about the trip that La Croix-Rouge de Belgique organizes with the children to Plopsaland, in the middle of the winter, with temperatures between 0 and 5 degrees Celsius, on Sunday 17 November 2019.

It reminds me of a visit of Moroccan business leaders to Belgium at the end of 2010 on the occasion of a Morocco-Belgium conference for “commercial opportunities” and Forum Halal between 30 November 2010 and 1 December 2010.  It was minus 13°C and it was snowing hard. This was organised by the Chamber of Commerce Belgium Luxembourg in Morocco of which Mr. Lucien Leuwenkroon is the chairman.

The calling of Lucien Leuwenkroon into question


 

A mother of three who just joined the camp and who lives in a shipping container said that it was a very good idea to try something like that, especially for the children from hot countries in Africa.   ” target=”_blank” rel=”noopener”>Listen to her comments

plopsaland

The children left this morning very early, a little after 8 AM. The weather was mild in that there was a bright shining Sun througout the day, but still very cold. They were back at 7:15 PM, and they had a very good time in Plopsaland.

According to the first reports, the public at Plopsaland today were all the children of the refugees from all the asylum centers of La Croix-Rouge de Belgiqne, exlcusively. This is what I expected when learning from the children who remained in the camp that the maximum number of participants was limited to 40 people, and not all of them were children, as the parents accompanied their children. Residents argued that they should have made the possibility available for the adults who also like to have some fun also.


 

It seems that La Croix-Rouge de Belgique hired the entire fun park for this particular segment of the Belgian society. It allowed refugees to meet with the other refugees.  I hope that the children of the Refugees of Fedasil also had the chance to get away and make new friends in Belgium.

On the question if they received something, the children answered that they had received a bag from UNICEF with a piece of chocolate from Cote d’Or, a cake, a drink and a piece of fruit (see photo).

I am an immigrant and have spent my whole life in Belgium. I have never received anything from UNICEF because I was taught at school that UNICEF finances programs for the children of the poor countries, and not of the wealthy countries such as Belgium.

Naima Mouali

 

 

 

 

Why Tournai Does Not Give Me an ID Card?

Wanted 5 euro

(for English see further down)

Madame ou Monsieur:

Mon nom est Naima Mouali, je suis née le 5 janvier 1965, et je viens du Maroc.  Vous trouverez ci-joint mon annexe 26.

Pourquou la commune de tournai ne me donne pas de carte identitéJe souhaite ouvrir une enquête pourquoi je ne reçois pas la carte d’identité orange.  Juridiquement j’ai droit sur cette carte.

Je suis demandeuse d’asile depuis 5 mois déjà avec un annexe 26.  Normalement après 3 mois avec un annexe j’ai droit sur une carte d’identité orange, comme tout demandeur d’asile dans ce pays, pour bénéficier de divers avantages que vous ne pouvez pas obtenir en tant que contribuable régulier en Belgique, comme les études universitaires qui sont entièrement pris en charge par l’université ou par la Croix-Rouge de Belgique.

J’ai été particulièrement attirée par la poursuite d’études commerciales au Solvay Business School à l’ULB que j’ai visité le mercredi 18 septembre dernier (voir plus bas l’échange e-mail et ci-joint le document d’inscription). La seule pièce qui manque dans tout mon dossier à l’ULB c’est la carte d’identité orange.

Je me suis présentée deux fois à la maison communale de Tournai, dans un bureau spécial pour les réfugiés résidents au centre de demandeurs d’asile de la Croix Rouge de Belgique.  Je ne me suis pas trompée de bureau.

La première fois était le jeudi 19 septembre 2019.  À ce moment-là tout semblait marcher bien pour moi. J’ai donné 2 photos et la fonctionnaire avait préparé une carte orange.  Comme elle n’avait pas retrouvé le classeur avec mon dossier, elle m’avait demandé de revenir le lendemain car elle devait d’abord en parler avec “Bruxelles”.

Quand je suis retourné la voir pour la deuxième fois le lendemain, elle m’a informé que j’aurais renoncé à ma demande d’asile deux jours avant, alors que je n’ai jamais renoncé à ma lutte pour la protection internationale.  Deux jours avant je me suis inscrite à l’ULB.

Comment est-ce qu’une municipalité peut refuser d’inscrire un citoyen et de le laisser sans pièce d’identité qui lui permet une intégration dans la société, par l’emploi et par l’éducation?

Pourquoi la municipalité de Tournai a refusé une carte d’identité orange pour moi ?  Est-ce pour refuser les études pour moi? Pensez-vous que cela peut-être du racisme de la part d’une tierce personne?   Je me demande si quelqu’un aurait influencé le Commissariat pour les Réfugiés à mon encontre.  Je pense à quelqu’un qui m’a fait fuir du Maroc.  Son nom est Lucien Leuwenkroon.  Il est un Belge et il est le Président de la Chambre de Commerce Belgique Luxembourg à Casablanca.

Une enquête devrait permettre de déterminer la vraie cause derrière ce virage désagréable pour moi.

Puis-je demander à Fedasil d’ouvrir une enquête, s’il vous plaît?

D’avance je vous remercie pour votre aimable coopération et de votre aide.

Veuillez agréer l’expression de mes salutations respectueuses.

 

Naima Mouali


English 

Dear Madam or Sir:

My name is Naima Mouali, I was born on January 5, 1965, and I come from Morocco. Attached is my Schedule 26.

Pourquou la commune de tournai ne me donne pas de carte identitéI would like to open an investigation in order to find out why I do not receive the orange ID card. Legally I am entitled to this card.

I have been an asylum seeker for 5 months now with an annex 26. Normally after 3 months with an annex I am entitled to an orange identity card, like any asylum seeker in this country, to benefit from various advantages that you cannot obtain as a regular taxpayer in Belgium, such as university studies which are entirely covered by the university or by the Belgian Red Cross.

I was particularly attracted by the pursuit of business studies at Solvay Business School at ULB, which I visited on Wednesday 18 September last (see below the e-mail exchange and attached the registration document). The only piece missing from my entire ULB file is the orange ID card.

I went twice to the town hall in Tournai, to a special office for resident refugees at the Belgian Red Cross asylum seekers’ centre. I didn’t get the wrong office.

The first time was on Thursday, September 19, 2019. At that moment everything seemed to be working well for me. I gave 2 photos and the official had prepared an orange card. As she had not found the binder with my file, she had asked me to come back the next day because she had to discuss it first with “Brussels”.

When I returned to her for the second time the next day, she informed me that I would have given up my asylum application two days before, while I never gave up my fight for international protection. Two days before I registered at the ULB.

How can a municipality refuse to register a citizen and leave him or her without an identity document that allows him or her to integrate into society, through employment and education?
Why did the municipality of Tournai refuse an orange ID card for me? Is it to refuse studies for me? Do you think that this could be racism from a third person? I wonder if anyone would have influenced the Refugee Commissioner’s Office against me. I think of someone who chased me away from Morocco. His name is Lucien Leuwenkroon. He is a Belgian and is the President of the Chamber of Commerce Belgium Luxembourg in Casablanca.

An investigation should determine the real cause behind this unpleasant turn for me.

Can I ask Fedasil to open an investigation, please?

In advance I thank you for your kind cooperation and help.

Please accept my respectful greetings.

Naima Mouali

 

Red Cross Contacts My Lawyer to Take Action on Possibility of Deportation

mail de alison

original text in French

(NL – EN – ES see further down)

 

 

Maître, 

Ce mail pour vous informer que la demande de protection internationale de votre cliente Madame MOUALI Naima a été annulé en date du 17/09/2019. 

En effet, Madame avait rendez-vous à l’OE en date 12/06/2019. Elle s’est présentée à Bruxelles mais a eu du retard en raison de perturbations sur les rails. 
Quand Madame est arrivée à l’Oe la porte été fermée.  Madame pensait qu’elle recevrait une nouvelle convocation par courrier. 


accusé de réception SNCBA l’époque Madame avait déposé une réaction par écrit auprès de la SNCB (Belgian Rail). Elle n’en a jamais parlé au service social jusqu’à aujourd’hui. 
En se rendant à la commune la semaine dernière Madame s’est rendue compte qu’il y avait un souci. 


Nous avons donc contacter l’administration communale de Tournai, ce jour, qui nous a informé de la situation. 

Pensez-vous qu’il est possible d’annuler cette décision d’annulation ?

En vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer, Me Gaspart, l’expression de mes salutations respectueuses, 

Bien à vous, 

DECLERCQ A.

Alison Declercq
Collaboratrice Sociale
Département Accueil des Demandeurs D’asile
Tél. 069/ 34.33.30
Fax 069/34.33.49
Mail alison.declercq@croix-rouge.be
Croix-Rouge de Belgique

3 Avenue Decraene
7500 Tournai
http://www.croix-rouge.be


 

Nederlands

Meester, 

Deze e-mail om u te informeren dat het verzoek om internationale bescherming van uw klant, mevrouw MOUALI Naima, op 17/09/2019 werd geannuleerd. 

Mevrouw had een afspraak in de OE (Offices des étrangers – Dienst Vreemdelingen) op 12/06/2019. Ze presenteerde zich in Brussel, maar werd vertraagd door verstoringen op de rails. 
Toen mevrouw bij de Oe aankwam, was de deur gesloten.  Mevrouw dacht dat ze een nieuwe oproep per post zou ontvangen. 


accusé de réception SNCBMadame had destijds een schriftelijke reactie ingediend bij de NMBS (Belgian Rail). Ze heeft het tot nu toe nooit aan de sociale dienst verteld. 
Vorige week, op weg naar de stad, realiseerde Madame zich dat er een probleem was. 


Daarom hebben we vandaag contact opgenomen met het gemeentebestuur van Doornik, dat ons op de hoogte heeft gebracht van de situatie. 

Denkt u dat het mogelijk is om deze annuleringsbeslissing te annuleren?

Dank u bij voorbaat voor uw vriendelijke groeten. Ik verzoek u, Me Gaspart, mijn respectvolle groeten over te nemen, 

Met vriendelijke groeten, 

DECLERCQ A.

Alison Declercq
Collaboratrice Sociale
Département Accueil des Demandeurs D’asile
Tél. 069/ 34.33.30
Fax 069/34.33.49
Mail alison.declercq@croix-rouge.be
Croix-Rouge de Belgique

3 Avenue Decraene
7500 Tournai
http://www.croix-rouge.be


 

English

Master, 

This email to inform you that your client Mrs. MOUALI Naima’s request for international protection was cancelled on 17/09/2019. 

Indeed, Madam had an appointment at the OE (Offices des étrangers – Immigration) on 12/06/2019. She presented herself in Brussels but was delayed due to disruptions on the rails. 
When Madam arrived at the Oe the door was closed.  Madam thought she would receive a new summons by mail. 


accusé de réception SNCBAt the time, Madame had submitted a written reaction to SNCB. She has never mentioned it to the social service until now. 
On her way to the town last week, Madame realized that there was a problem. 


We therefore contacted the municipal administration of Tournai today, which informed us of the situation. 

Do you think it is possible to cancel this cancellation decision?

Thank you in advance for your kind regards. Please accept, Me Gaspart, the expression of my respectful greetings, 

Yours sincerely, 

DECLERCQ A.

Alison Declercq
Collaboratrice Sociale
Département Accueil des Demandeurs D’asile
Tél. 069/ 34.33.30
Fax 069/34.33.49
Mail alison.declercq@croix-rouge.be
Croix-Rouge de Belgique

3 Avenue Decraene
7500 Tournai
http://www.croix-rouge.be


 

Espanol

Maestro, 

Este correo electrónico para informarle de que la solicitud de protección internacional de su cliente, la Sra. MOUALI Naima, fue cancelada el 17/09/2019. 

De hecho, la señora tenía un nombramiento en la OE el 12/06/2019. Se presentó en Bruselas, pero se retrasó debido a las interrupciones en los rieles. 
Cuando la señora llegó al Oe la puerta estaba cerrada.  La señora pensó que recibiría una nueva citación por correo. 


accusé de réception SNCBEn aquel momento, Madame había presentado una respuesta por escrito a la SNCB (railways). Nunca lo ha mencionado al servicio social hasta ahora. 
De camino a la ciudad la semana pasada, la señora se dio cuenta de que había un problema. 


Por lo tanto, hoy nos hemos puesto en contacto con la administración municipal de Tournai, que nos ha informado de la situación. 

¿Cree que es posible cancelar esta decisión de cancelación?

Gracias de antemano por sus amables saludos, por favor acepten, Me Gaspart, la expresión de mis respetuosos saludos, 

Sinceramente suyo, 

DECLERCQ A.

Alison Declercq
Collaboratrice Sociale
Département Accueil des Demandeurs D’asile
Tél. 069/ 34.33.30
Fax 069/34.33.49
Mail alison.declercq@croix-rouge.be
Croix-Rouge de Belgique

3 Avenue Decraene
7500 Tournai
http://www.croix-rouge.be

Le défi de l’aide humanitaire de la Croix-Rouge

Ils se sont enfuis

A l’attention de :
Son Excellence David-Maria Sassoli
President du Parlement européen
Rue Wiertz 60,
1047 Bruxelles

FR Sassoliµ

Tout d’abord, je vous félicite pour votre élection à la présidence du Parlement européen pour les trois prochaines années.

Je m’appelle Naima Mouali et je suis la présidente des Chambres unies, une chambre de commerce multiculturelle qui encourage l’innovation et l’entreprise multiculturelle et qui représente les intérêts des intérêts arabes, africains et musulmans dans l’Union européenne.

Je suis également la fondatrice du groupe the Aurum Helix Innovation Centers et du Centre des Alliances Internationales Marocaines (CMIA) qui met en évidence les configurations financières et économiques qui ne fonctionnent pas pour nos populations ou qui sont imposées par l’Ennemi.  CMIA propose de nouveaux accords pour la santé, la richesse, la prospérité et la sécurité pour tous. Notre principale priorité à l’heure actuelle est de combattre l’extrémisme violent et le financement du terrorisme islamiste.

 

J’ai l’honneur de vous informer et de vous conseiller sur les questions brûlantes d’actualité en matière de migration et d’asile, deux sujets qui ont fait l’objet de vives discussions lors des récentes élections européennes.  Ma société est fondée sur des programmes visant à contrebalancer les effets négatifs de la migration sur les migrants et sur les personnes et les économies dans les pays d’accueil et dans les pays d`origine.

Notre tout nouveau dossier de recherche porte sur l’accueil des réfugiés par la Croix-Rouge en Belgique, un partenaire international majeur dans les services d’aide humanitaire.  J’ai eu la chance de visiter et d’étudier de l’intérieur les principaux centres pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge en Belgique, dans le but de recommander des améliorations et de grands changements vers des programmes lucratifs avec la communauté islamique, étant donné que la plus grande partie des réfugiés des zones de conflit sont de confession musulmane.

Permettez-moi de souligner ce fait dans mon précédent rapport intitulé “Bye Bye Tupperware Ramadan”, dans lequel vous trouverez les conditions des sans papiers :

Go to this Sway

Actuellement, ce groupe social particulier estime être déçu par la Croix-Rouge en Belgique malgré la grande variété de programmes de formation et de développement personnel offerts aux réfugiés par la Croix-Rouge en Belgique, dont beaucoup sont parrainés par la Commission européenne.

EU funding for Red Cross

Le nombre de personnes déprimées est un immense dans le camp.  Même les victimes qui arrivent avec des balles dans le corps, qui reçoivent une intervention chirurgicale gratuite pour les avoir retirées, et qui sont choyées de façon extraordinaire par la Croix-Rouge, finissent par se retrouver en colère et frustrées.  Je suis déterminé à faire des recherches approfondies sur les causes du malheur et à proposer des mesures correctives. Cela permettra à la Croix-Rouge de renforcer son leadership.

 

Mon analyse jusqu’à présent est que le centre d’asile de la Croix-Rouge est peut-être utilisé à mauvais escient par un tiers pour protéger des traîtres étrangers et qui pourrait éventuellement nuire à l’image de la Croix-Rouge et de tous les citoyens en Belgique.

Je travaille avec la police locale, mais étant donné la portée internationale (à commencer par le pays d’origine des réfugiés) et les accords internationaux tels que ” le statut de Dublin, par exemple, je porte à l’attention des autorités internationales les situations qui ne devraient pas exister avec un prestataire de services d’aide humanitaire, et qui nécessitent une coopération internationale pour les résoudre.

La lettre que je vous adresse est d’autant plus justifiée que la Croix-Rouge de Belgique fait partie de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est apparemment un fonds de pension basé en Suisse et dont le numéro d’entreprise local est 0501.647.178.   Il y a aussi le “RED CROSS EU OFFICE” à Trierstraat – rue de Trève 59-61 à 1040 Etterbeek.

 

red-35729_640En outre, de nombreux réfugiés sont arrivés en Belgique en passant par l’Italie. Beaucoup d’autres ont eu beaucoup de chance d’être sauvés par les navires de la Croix-Rouge dans les eaux internationales très dangereuses près de Tarifa et Lampedusa, m’a-t-on dit.   Écoutez ce discours dans lequel un homme parle de son voyage de la Libye en Italie.

boat-94492_640

Alors que la Croix-Rouge semble extrêmement efficace pour sauver la vie des sans-papiers dans les eaux internationales, il y a beaucoup à désirer quand il s’agit de sauver la vie des réfugiés dans les centres d’asile, et quand il s’agit de ramener la vie des réfugiés sur les rails.

Permettez-moi de souligner mon point avec le cas de M. Bahaaeddine Zaqout qui a choisi le centre de réfugiés de la Croix-Rouge à Tournai (Wallonie – Belgique). Comme la plupart des réfugiés, il est arrivé avec très peu ou pas d’argent.

Le vendredi 28 juin 2019, il a été victime d’un cambriolage dans lequel sa chambre et son casier personnel ont été cambriolés et dans lequel il a été privé d’une valeur totale d’environ 700 euros dont 150 euros en espèces des économies qu’il avait réalisées en travaillant pour 1,50 par heure dans le centre pour réfugiés. A ce rythme, il faut 100 heures pour réunir 150 euros.

contract couture_

N’importe qui comprendra que l’homme était profondément mécontent d’apprendre qu’il devra travailler encore 100 heures pour arriver à 150 euros, et ce sans être autorisé à travailler plus de 2 heures par jour. Il est au moins dans le seul centre de la Croix-Rouge qui permet l’emploi interne, ce qui est mieux que de garder les gens au chômage.

Il a immédiatement intenté une action en justice et a porté plainte auprès de la police parce que son dossier médical et ses médicaments d’ordonnance avaient été volés.

Attestation de dépot de plainte PV ou EPO

Son plan était d’aller beaucoup plus haut et pour faire bref, permettez-moi, Excellence Sassoli, de faire référence au résumé de ses engagements dans ma lettre à Son Excellence Donald Tusk, Président du Conseil de l’Europe.

Vous trouverez encore plus de détails dans la lettre à Leurs Majestés le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique sur les raisons pour lesquelles le centre d’asile de la Croix-Rouge n’a pas impliqué la police belge locale dans les crimes mineurs qui se produisent sans cesse dans leurs camps de réfugiés. La Croix-Rouge pourrait être victime un jour d’un important cambriolage au cours duquel tout leur argent disparaîtra.

Baha Al Zakout at Royal Palace

Dans nos lettres, nous l’avons surnommé Zaki. Il est pacifique par nature et vise un règlement amiable avec la Croix-Rouge en Belgique. Il pensait qu’au moins une partie de ses biens ou de son argent pourrait peut-être être couverte par une assurance au centre d’asile de la Croix-Rouge.

Lorsqu’il en a fait la demande pour récupérer une partie de son argent le lundi 1er juillet 2019, ils ont dit “non”.  Le centre pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge a décliné toute responsabilité en cas de vol à l’intérieur du camp.  “Je n’ai pas choisi de venir au centre de la Croix-Rouge, Fedasil m’a envoyé dans ce camp. Je n’ai pas non plus choisi le colocataire parce que la Croix-Rouge rassemble les gens et qu’ils ont donc une responsabilité”, a-t-il commenté.

finger 3

Il a alors commencé à se rendre compte que non seulement il avait tout perdu, mais que la Croix-Rouge n’allait pas l’aider à résoudre son problème non plus.

Il a besoin de soins médicaux spéciaux, car il est arrivé en Belgique avec des blessures qui n’ont pas été correctement soignées dans son pays, la Palestine.   Il a besoin d’analgésiques et il vit sous sédatifs, ce qui est compréhensible pour se sentir mieux dans un environnement qui ne lui est d’aucune assistance et où ils ne parviennent pas à endiguer la violence.   Après le vol, il n’a reçu qu’une très petite quantité de médicaments pour passer le week-end, alors que ses besoins médicaux devenaient urgents.

 

Le lundi 1er juillet, il a demandé un approvisionnement au service médical.   Il a été renvoyé avec la demande de se présenter avant midi, pour une telle demande.  On ne lui a rien donné et il s’est senti déçu.

On lui a également dit de déménager et de monter au troisième étage, lui donnant l’impression qu’il avait commis un crime, après discussion avec son assistant pour savoir qui lui avait volé son argent.

 

J’ai découvert par la suite qu’il avait été transporté d’urgence avec une ambulance à l’hôpital le mardi 2 juillet vers 11 heures.  Vers la fin de la journée, je lui ai rendu visite pour savoir ce qui s’était passé. Il n’était pas réveillé.

20190702_212016_zaqout_Union hospital

Je l’ai réveillé. Il était confus et il a dit qu’il avait été empoisonné.

Je n’ai pas pu obtenir plus d’informations de sa part. En état de choc, je suis retourné au camp pour en savoir plus auprès des résidents qui auraient pu le voir être emmené par une ambulance.

Je ne l’ai plus revu depuis le lendemain, il n’était pas au camp d’asile et il n’était plus à l’hôpital où je lui ai rendu visite.  Comme tous les réfugiés, il est difficile à trouver une fois sorti du camp.

 

Il y a toutes sortes de raisons pour expliquer son empoisonnement ou le fait qu’il s’est effondré pour une autre raison :

Tout d’abord ses médicaments ont été volés par le cambrioleur, dont un médicament qu’il prend tous les jours et qui s’appelle “Tramadol”.  

Tromadol
Ce sont les médicaments dont Zaki dépend

Le lundi 1er juillet 2019, après 19 heures, il a pris le train pour rendre visite à un ami à Courtrai afin d’emprunter de l’argent et d’acheter lui-même les médicaments, étant donné que la Croix-Rouge ne l’aidait pas assez vite avec rien.    

Une deuxième possibilité est qu’il ait été empoisonné intentionnellement par une conspiration impliquant plusieurs femmes qui sont à l’extérieur du camp.  Dans les jours qui ont précédé le cambriolage, on lui a proposé de se faire présenter par Facebook à des amies de la petite amie de son colocataire Irakien.  Les filles s’appellent Peggy et Isabelle. Quand Zaki a senti que les filles devenaient très insistantes, il a rapidement suspendu son compte Facebook. Il l’a fait le samedi 29 juin 2019.   Son refus a peut-être causé une vengeance soudaine contre lui, ce qui pourrait être l’empoisonnement qu’il a mentionné, mais je peux me tromper.

Une troisième possibilité est deux vidéos sur YouTube avec des fragments de son voyage à travers le désert africain à bord d’un Toyota Cruiser, en route pour le Maroc, avec l’aide de dealers qui gagnent de l’argent en réalisant une migration non officielle et illégale en Europe (video un et video deux ).  Ce n’est pas dit qu’il s’agit de trafiquants .

Une dernière possibilité est qu‘il s’est rendu au palais de Leurs Majestés le roi Philippe et la reine Mathilde.   Jamais un Palestinien n’a été aussi proche du pouvoir en Belgique et en Europe. Elle peut avoir provoqué la colère d’une mafia maléfique qui considère tout étranger comme de la viande pour le secteur du tourisme et pour le terrorisme..

Toutes ces raisons, à l’exception de la première, ne relevaient pas de la compétence du centre d’asile de la Croix-Rouge en Belgique.  La migration n’est dirigée par personne d’autre qu’une mafia invisible dont nous avons quelques noms. C’est pourquoi je pense que le problème devrait être discuté et partagé avec les autorités européennes, telles que le Parlement européen.

Alors que cette même mafia – qui essaie de me radicaliser depuis plus de 30 ans – pourrait penser que la Croix-Rouge n’est l’affaire de personne, je crois que l’aide humanitaire est l’affaire de

TOUT LE MONDE

L’aide humanitaire est l’affaire de la communauté internationale.  Si jamais quelqu’un venait vous voir pour empêcher une discussion sur tout ce qui est dit ci-dessus, ce devrait être quelqu’un de différent de TOUT LE MONDE, et ne faisant pas partie de l’humanité, pour prétendre que les affaires de la Croix-Rouge à Tournai ou dans son pays ne sont pas celles de l’Union européenne, pas celles de toutes les régions et gouvernements en Belgique, pas mes affaires ni celles du Royaume du Maroc, pas celles des arabes, des Musulmans, ou d’ailleurs en Afrique, etc.

Pourriez-vous s’il vous plaît inviter cette personne, Votre Excellence Sassoli, à venir expliquer devant le Parlement européen à qui appartient la Croix-Rouge en Belgique, quand elle reçoit des contributions de tous ?   Je vous remercie beaucoup.

 

La Croix-Rouge est une organisation ancienne et obsolète qui n’a pas évolué depuis 150 ans.  Des réfugiés d’Angola, d’Afrique centrale, du Congo et même d’Irlande du Nord m’ont dit que la Croix-Rouge est l’une des entreprises les plus privilégiées au monde, car elle est la seule organisation autorisée à pénétrer dans les zones de conflit les plus dangereuses.   Bien que la Croix-Rouge possède cette compétence unique, mon objectif est de capitaliser davantage sur cette compétence, d’affirmer une détention et un gel de tous leurs biens pendant encore 150 ans.

Les Chambres unies souhaitent vivement développer de nouveaux marchés avec la Croix-Rouge, en effet.  Cependant, ils devront se débarrasser des conditions semblables à celles de Guantanamo dans les centres d’asile.

J’ai l’honneur de partager avec vous ma lettre à ce sujet à Leurs Majestés le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique.

Go to this Sway

A cette fin, j’effectue actuellement un audit qui doit être publié le 13 juillet 2019.  Il me fera plaisir de partager cela avec vous..

D’ici là, je vous adresse mes salutations les meilleures et vous souhaite bonne chance dans vos fonctions, Votre Excellence David-Maria Sassoli.  Je me réjouis à la perspective de poursuivre les consultations avec le Parlement européen et avec toutes les personnes du centre de la Croix-Rouge pour demandeurs d’asile.

Pour conclure cette lettre, permettez-moi de demander de suivre le dossier de M. Zaki, qui semble traverser une période plus difficile en Belgique qu’à Gaza.   Avec nos remerciements les plus sincères.

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence David-Maria Sassoli, l’hommage de mon respectueux dévouement.

my signature.jpg

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer

Challenging the Red Cross’ Humanitarian Aid

They ran away

To the attention of :
His Excellency David-Maria Sassoli
President of the European Parliament
Rue Wiertz 60,
1047 Bruxelles

Sassoli

First of all, I congratulate you for your election to be the President of the European Parliament for next 3 years.

My name is Naima Mouali and I am the President of the United Chambers , a multicultural chamber of commerce that encourages multicultural innovation and enterprise and that represents the interests of the Arab, the African and the Muslim interests in the European Union.

I am also the founder of the Aurum Helix Innovation Centers Group and the Center for Moroccan International Alliances  (CMIA) that puts into evidence the financial and economic configurations which either don’t work for our people or which are imposed by the Enemy.  CMIA proposes new agreements for the health, the wealth, prosperity and security for everyone. Our main priority right now is to combat violent extremism and the financing of Islamist terrorism.

 

It is my honor to brief and advise you on the current burning issues regarding migration and asylum, two topics that have been the object of hot discussions during the recent european elections.  My company is founded on programs to counterbalance the negative effects of migration on the migrants and on the people and the economy in the host countries as well as in the home countries.

Our latest research dossier is on the the hospitality of refugees by the Red Cross in Belgium, a major international partner in humanitarian aid services.  I have had the luck to visit and study from the inside the top number one centers for asylum seekers of the Red Cross in Belgium, with the purpose to recommend improvements and big shifts towards lucrative programs with the Islamic community, given that the biggest share of refugees from the conflict zones are Muslims.

Allow me to highlight this fact with my previous report which is called “Bye Bye Tupperware Ramadan”, in which you will find the conditions of the undocumented migrants.:

Go to this Sway

Right now, this particular social group feels let down by the Red Cross in Belgium despite the wide variety of training and personal development programs that are offered to the refugees by the Red Cross in Belgium, of which many are sponsored by the European Commission. 

EU funding for Red Cross

The number of depressed people is hurrendous in the camp.  Even the victims who arrive with bullets in their bodies who receive free medical surgery for removing the bullets, and who are pampered in extraordinary ways by the Red Cross, end up angry and frustrated.  I am determined to research in depth the cause of unhappiness and to propose remediation.   It will allow the Red Cross to enhance their leadership.

 

My analysis so far is that the Red Cross asylum facility is possibly being abused by a third party for protecting foreign traitors and who could eventually harm the image of the Red Cross and all the citizens in Belgium.  

I am working together with the local police, but given the international scope (beginning with the country of origin of the refugees) and the international agreements such as “the Dublin status, for instance,  I bring to the attention of the international authorities the situations which should not exist with a humanitarian aid service provider, and which require international cooperation for solving.

My letter to you is even more justified because the Red Cross Belgium is part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, which is apparently a Swiss-based pension fund,  with a local Belgian company number 0501.647.178.   There is also the  “RED CROSS EU OFFICE” in Trierstraat – rue de Trève  59-61 in 1040 Etterbeek.

 

red-35729_640In addition, many refugees arrived in Belgium through Spain and Italy. Many more were really very lucky to be saved by the Red Cross ships in the very dangerous international waters near Tarifa and Lampedusa, I was told.   Listen to this speech in which a man speaks about his trip from Libya to Italy.

boat-94492_640

While the Red Cross seems extremely efficient in saving the lives of the undocumented migrants in the international waters, there is a lot to be desired when it comes to saving the lives of the refugees in the asylum centers, and when it comes to bringing their lives of the refugees back on track on the land.

Allow me to highlight my point with the case of Mr. Bahaaeddine Zaqout who has chosen the refugee center of the Red Cross in Tournai (Wallonia – Belgium). Like most refugees, he came with very little or no money.

On Friday 28 June 2019, he was the victim of a burglary in which his room and his personal locker were broken into and in which he was robbed of an approximate total value of 700 euro including 150 euro in cash of savings he had done by working for 1,50 per hour inside the refugee center. At this rate, it takes 100 hours to bring 150 euro together.

contract couture_

Anyone will understand that the man was deeply unhappy to find out that he will have to work another 100 hours to make it to 150 euro, and this while not being allowed to work more than 2 hours per day. He is at least in the only Red Cross Center that allows internal employment, which is better than keeping people unemployed

He immediately took legal steps and he filed a complaint with the police because his medical files and his prescriptive medication was stolen.

Attestation de dépot de plainte PV ou EPO

His plan was to go much higher and to make a long story short, allow me, Excellency Sassoli, to refer to the summary of his undertakings in my letter to His Excellency Donald Tusk, the President of the Council of Europe.

You will find even more details in the letter to Their Majesties King Philippe and Queen Mathilde of Belgium on why the Red Cross asylum center did not involve the local Belgian police in the petty crimes that are happening incessantly inside their refugee camps. The Red Cross could be the victim one day of an important robbery in which all their money disappears.

Baha Al Zakout at Royal Palace

In our letters, we nicknamed him Zaki. He is peaceful by nature and he aims at a friendly settlement with the Red Cross in Belgium. He thought that at least part of his possessions or money might perhaps be covered by insurance at the Red Cross asylum center.

When he applied for this to recover some of his money on Monday 1 July 2019, they said “no”.  The center for asylum seeker of the Red Cross declined responsibility for any theft inside the camp.  “I didn’t choose the come to the Red Cross center, Fedasil sent me to this camp.  Neither did I choose the roommate because the Red Cross puts the people together, and they, therefore, have a responsibility”, he commented.

finger 3He then began to realize that not only he effectively lost absolutely everything, but that the Red Cross was not going to help him solve his problem also.

He needs special medical care, as he arrived in Belgium with wounds that were not taken of properly in his country Palestine.   He needs painkillers and he lives on sedatives, which is understandable to feel better in an unhelpful environment where they are unable to keep violence under control.   After the theft, he was only given a very small supply of medication to make it through the weekend, while his medical needs were getting urgent.

 

On Monday 1 July, he asked the medical department for a new supply.   He was sent away with the request to turn up before noon, for such a request.  He was given nothing and he felt let down.

He was also told to move rooms and to go to the third floor, leaving him with the impression as if he committed a crime, after the discussion with his assistant on who might have robbed him of his money.

 

The next thing I learned was that he was urgently taken with an ambulance to the hospital on Tuesday 2 July at around 11 AM.  Towards the end of the day, I visited him to find out what happened. He was not awake.

20190702_212016_zaqout_Union hospital

I woke him up. He was confused and he said that he was poisoned.

I was unable to get more information from him. In shock, I returned to the camp to find out more from the residents who might have seen him being taken away by an ambulance.

I have not seen him back as the next day, he was not at the asylum camp and he was not at the hospital anymore where I visited him.  Like all the refugees, he is hard to find when out of the camp.

 

There are all sorts of reasons to explain his poisoning or the fact that he collapsed for another reason :

First of all his medicine was stolen by the burglar,  among which a medication he takes every day and it is called “Tramadol”.  

Tromadol
These are the medication which Zaki depends on

On Monday 1 July 2019 after 7 PM, he took the train to visit a friend in Courtrai to borrow money and to buy the medicine himself, given that the Red Cross was not helping him fast enough with anything at all.    

A second possibility is that he may have been poisoned intentionally by a conspiracy involving several women who are outside of the camp.  In the days before the burglary, he was offered to get introduced through Facebook to female friends of the girlfriend of his Iraki roommate.  The girls are called Peggy and Isabelle.  When Zaki felt that the girls were becoming very pushy, he promptly suspended his Facebook account.  He did this on Saturday 29 June 2019.   His refusal may have caused an act of sudden revenge against him which could be the poisoning that he mentioned, but I could be wrong.

A third possibility is two videos on YouTube with fragments of his trip through the African desert on a Toyota Cruiser, on the way to Morocco,  with the help of dealers who earn money with unofficial and irregular migration to Europe (video one and video two).

The last possibility is that he has been to the Palace of Their Majesties King Phillippe and Queen Mathilde.   Never a Palestinian has ever come this close to the power in Belgium and in Europe.  It may have caused anger by an evil mafia which considers any foreigner as meat for the tourism sector and for the terrorism.

All these reasons, apart from the first, lay outside the competence of the asylum center of the Red Cross in Belgium.  Migration is not being ruled by anybody except an invisible mafia of which we have some names.  This is why I believe that the problem should be discussed and shared with the European authorities, such as the European parliament.

While that same mafia – who has been trying to radicalize me for over 30 years – might think that the Red Cross is nobody’s business, I believe that humanitarian aid is the business of

E-V-E-R-Y-O-N-E

Humanitarian aid is the business of the international community.  Should anyone ever come to you to stop impede a discussion about the above, then it must be someone who is different from the rest of us, and not part of humanity, to pretend that the business of the Red Cross in Tournai or in her country is not the business of the European Union, not the business of all the regions and the governments in Belgium, not my business or the business of the Kingdom of Morocco, not the business of the Arabs and the Muslims, or anyone in Africa, etc.

Could you please invite that person, Your Excellency Sassoli, to come and explain in front of the European Parliament whose business the Red Cross in Belgium is when they receive contributions from everyone?   I thank you very much.

 

The Red Cross is an old and obsolete organization which did not evolve for 150 years.  Refugees from Angola, Central Africa, the Congo, even from Northern Ireland told me that the Red Cross is one of the most privileged companies in the world because it is the only authorized organization to enter the most dangerous conflict zones.   While the Red Cross has this unique competence, my goal is to capitalize further on it, to assert retention and confinement of all their assets for another 150 years.

The United Chambers is keen on developing new markets with the Red Cross, indeed.  Though, they will have to rid themselves from the Guantanamo-like conditions in the asylum centers.

I have the honor to share with you my letter about this to Their Majesties King Philippe and Queen Mathilde of Belgium.

Go to this Sway

To this end, I am currently conducting an audit which is due to be published on Saturday 13 July 2019.  It will be my pleasure to share that with you.

Until then, I am sending you my best regards and lots of good luck in your function, Your Excellency David-Maria Sassoli.  I am looking forward to maintaining further consultations with the European Parliament and with all the people at the Red Cross center for asylum seekers.

To end this letter, may I please request to monitor the dossier of Mr. Zaki, who seems like facing harder times in Belgium than in Gaza.   With many heartfelt thank.

Yours sincerely,

my signature.jpg

Naima Mouali
President of United Chambers and Innovation Consultant
Founder of Anaccell Corporation
e-mail : unitedchambers@firemail.de
Phone:+ 1 541 366 4478
WhatsApp + 32 465 40 15 98
Twitter: @unitedchambers @meedanaltatweer